14 DNI NA ZWROT BEZ PODANIA PRZYCZYNY
DOSTAWA ZAMÓWIENIA W CIĄGU 1-2 DNI
100% ORYGINALNE PRODUKTY
sklep@galeriakosmetyczna.com.pl 604 473 101
w godz. 10.00-16.00
# 0
# 0
KOSZYK: 0 PLN
#

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GALERIAKOSMETYCZNA.COM.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep, zwany dalej Sklepem Internetowym prowadzony jest przez firmę Maciej Badowski Sklep Internetowy Zdrowy Światz siedzibą w Warszawie, adres: ul. Opienki 2B, 02-973 Warszawa, o, posiada NIP: 951-106-05-74 REGON: 012391066. zwaną dalej Sprzedawcą.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: http://galeriakosmetyczna.com.pl. Zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą. Regulamin jest publikowany na stronie sklepu internetowego http://galeriakosmetyczna.com.pl.

3. Sklep stanowi platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

4. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary za pośrednictwem sklepu internetowego: http://galeriakosmetyczna.com.pl.

5. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną art. 221 Kodeksu cywilnego, dokonującą zakupu w sklepie internetowym: http://galeriakosmetyczna.com.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

6. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Nabywców będących Konsumentami, Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta /Dz.U. z 2014 r., poz. 827/ stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy tejże ustawy.

7. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.

 

§ 2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym http://galeriakosmetyczna.com.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych oraz prawnych, o ile w opisie towaru wyraźnie nie zaznaczono, że jest inaczej.

2. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (łącznie z podatkiem VAT). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, znajdujących się w katalogu bez uprzedzenia. Zmiana ceny po przyjęciu zamówienia może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Nabywcą.

3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Informacja handlowa dotyczy towarów mających status „dostępny”.

5. Do zapoznania się z zasobami Sklepu Internetowego służy katalog produktów.

6. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka, gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość.

7. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu zamówienia obejmujących:

a) Dane adresowe i kontaktowe zamawiającego, odbiorcy, płatnika,

b) Co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną,

c) Koszty transportu,

d) Forma płatności.

8. W celu dokonania zakupu należy wybrać opcję „złóż zamówienie”.

9. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji „ złóż zamówienie”. System wysyła pocztą
elektroniczną wiadomość e-mail na podany adres Nabywcy z potwierdzeniem zamówienia i wartością brutto zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 POTWIERDZENIE I WERYFIKACJA ZAMÓWIEŃ

1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Nabywcy.

2. W czasie do 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przeprowadzana jest weryfikacja, w ramach której określany jest sposób dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

3. W przypadku gdy zamówiony towar nie będzie dostępny w magazynie, Sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail), w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.

 

§ 5 DOSTAWA

1. W katalogu, przy opisie każdego towaru, podany jest status jego dostępności. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia odnośnie towaru posiadającego status: „Od ręki” w terminie
tygodnia od dokonania weryfikacji zamówienia. W przypadku wyboru płatności przelewem czas ten może się wydłużyć, gdyż realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy
na koncie Sprzedawcy.

2. Koszt przesyłki zależny jest od rodzaju produktów, wielkości zamówienia, gabarytów oraz wagi; całkowity koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie podczas składania zamówienia.

3. Dla towarów o innym statusie dostępności niż „Od ręki”, czas dostawy ustalany jest indywidualnie.

4. W celu zapewnienia szybkiej i bezpiecznej dostawy zamówionych towarów, Sprzedawca zleca ich doręczenie Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej - według wyboru Nabywcy.

5. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

6. Czas realizacji zamówienia to czas upływający od złożenia zamówienia do jego wysłania z magazynu Sprzedawcy. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u
Sprzedawcy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy).

7. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca jest uprawniony do odmowy
przyjęcia towaru. W przypadku braku takiej odmowy przyjmuje się, że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nieuszkodzony w chwili jego wydawania Nabywcy.

 

§ 6 PŁATNOŚĆ

1. Sprzedawca proponuje Nabywcom następujące formy płatności:

a) Przelewem na rachunek Sprzedawcy, który podawany jest do wiadomości Nabywcy po złożeniu zamówienia, przy czym w takim przypadku zamówienie kierowane jest do realizacji po
zaksięgowaniu płatności,

b) Płatność za przedmiot przy odbiorze (za pobraniem)

§ 7 GWARANCJA

1. Towary w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w pisemnej gwarancji
wystawionej przez gwaranta, a przekazanej Nabywcy wraz z dostarczonym towarem.

2. Adresy punktów handlowo – serwisowych gwaranta umieszczane są w kartach gwarancyjnych oraz znajdują się na stronach internetowych producentów. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14
dni roboczych, a w przypadkach uzasadnionych wykonaniem ekspertyzy, sprowadzeniem części, bądź innymi okolicznościami, niezależnymi od gwaranta, termin ten może być przedłużony do 30
dni.

3. W celu zgłoszenia reklamacji na zakupiony towar, Nabywca powinien przesłać reklamowany towar na adres wskazany na karcie gwarancyjnej wraz z kartą gwarancyjną oraz zgłoszeniem
obejmującym następujące dane:

a) pełna nazwa towaru,

b) numer faktury zakupu lub paragonu,

c) numer zamówienia,

d) opis uszkodzenia,

e) inne dane wymagane przez gwaranta.

4. Gwarancja może określać inne zasady zgłaszania reklamacji, w szczególności zwalniać Nabywcę z obowiązku dostarczenia towaru do gwaranta.

 

§ 8 ZWROT TOWARU ZAKUPIONEGO PRZEZ KONSUMENTA

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Nabywca, będący Konsumentem, zawierający umowę poza salonem sprzedaży, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna towaru, składając
Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru . Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna
jest w skutkach z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

3. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie – nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi
był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością), z uwzględnieniem wyjątków określonych w § 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

4. Uiszczona przez nabywcę cena jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących.

5. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy kupna towaru nie maja zastosowania w przypadku odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.

6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem.

 

§ 9 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. Reklamacje składane przez Nabywców będących Konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz kodeksie cywilnym.

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

3. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Nabywcę inny sposób zaspokojenia.

4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument zobowiązany jest dostarczyć przedmiotowy towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową.

7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową w terminie 3 dni, licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

8. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej na dany towar. Zgłoszenie żądań z udzielonej Nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

 

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Nabywców podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu internetowego http://galeriakosmetyczna.com.pl z należytą starannością i odpowiednio są chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.).

2. Składając zamówienie, Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w
żadnym innym celu. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu Internetowego są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3. Jeśli Nabywca wyrazi zgodę na otrzymywanie ‘Newslettera’, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania tych informacji.

4. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych, do ich zmiany lub poprawienia oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się ze
Sprzedawcą listownie na adres wskazany w Regulaminie lub przez pocztę elektroniczną na adres: sklep@galeriakosmetyczna.com.pl

5. Struktura witryny Sklepu Internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas
odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub komputera.

 

§ 11 INNE POSTANOWIENIA

1. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi parametrami towarów i jak najbardziej aktualne.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towarów lub ich cen. W takich przypadkach kontaktuje się z Nabywcą, który podejmuje ostateczną decyzję o zawarciu
umowy.

3. Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z
obowiązujących przepisów.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl